Aktuálnosť
Aktuálnosť Aktuálna ponuka najnovších nehnuteľností.
Servis!
Servis! Kompletný servis od začiatku až do úspešného konca.
Jednoduchosť
Jednoduchosť Nájdenie jednoduchého riešenia pre každú situáciu.
Právny servis
Právny servis Právny servis pre každý obchodný prípad osobitne
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Daňové poradenstvo

Daň z nehnuteľností- základné povinnosti daňovníkov

Oznámiť obci ako správcovi dane vznik daňovej povinnosti na príslušnom tlačive do 30 dní od vzniku skutočnosti, ktorá má vplyv na vyrubenie dane
• Nadobudnutie nehnuteľnosti (stavby, pozemku, bytu) darovaním, kúpou, dedením, kolaudačným rozhodnutím
• Predaj, darovanie nehnuteľností
• Prenájom poľnohospodárskej pôdy na viac než 5 rokov (doložiť nájomnú zmluvu)
• Zmena kategórie pozemku, napr. vydaním stavebného povolenia, či kolaudačného rozhodnutia

Podať daňové priznanie do 31.1., ak v predchádzajúcom roku došlo k zmene skutočností, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane (vznik a zánik vlastníctva v dôsledku kúpy, predaja, darovania, zmeny vyvolané vydaním stavebného povolenia/kolaudačného rozhodnutia, ap.)

Podať oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania, v prípade, ak sa dohodli, že daňovú povinnosť bude plniť za všetkých iba jeden spoluvlastník

Zaplatiť daň vyrúbenú platobným výmerom

Vznik a zánik daňovej povinnosť
• Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
• Pre vyrúbenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
• Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daňové priznanie
• Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len priznanie) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. Januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, v ďalších zdaňovacích obdobiach do toho termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
• Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
• Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať

Povinné prílohy k daňovému priznaniu/oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti (stačí fotokópia):
• Aktuálne listy vlastníctva
• Stavebné povolenie
• Kolaudačné rozhodnutie
• Kúpno-predajná zmluva
• Nájomná zmluva (pri prenájme poľnohospodárskej pôdy na viac ako 5 rokov je potrebné dať zapísať prenájom v katastri nehnuteľností na zabezpečenie platenia nájomného nájomcom)
• Osvedčenie o dedičstve

Odporúčanie správcu dane:
1. Zabezpečte a skontrolujte si list vlastníctva k svojim nehnuteľnostiam.
2. Skontrolujte, či vaše daňové priznanie zahŕňa všetky vaše nehnuteľnosti. V prípade potreby môžete do svojich daňových priznaní nahliadnuť na obecnom úrade.
3. Ak vaše daňové priznanie je neúplné alebo nesprávne, je potrebné podať dodatočné.
4. Skontrolujte si správnosť Vašich osobných údajov na liste vlastníctva.

Predaj a kúpa nehnuteľnosti po novom
Z predaja nehnuteľností zakúpených od januára 2011 sa bude platiť daň. Oslobodení od dane z príjmu predaja nehnuteľnosti budete, ak odo dňa kúpy nehnuteľnosti po jej predaj ubehne 5 rokov. (Doteraz stačilo, ak ste mali v nehnuteľnosti trvalý pobyt 2 roky alebo ste boli vlastníkom viac ako 5 rokov a boli ste oslobodený od dane z príjmu). Táto zmena sa týka len nehnuteľností zakúpených od 1. Januára 2011. Pre nehnuteľnosti zakúpené pred týmto dátumom platí oslobodenie od dane z príjmu z predaja, ak ste v nehnuteľnosti mali trvalý pobyt aspoň 2 roky.

Ak ste kúpili, alebo predali nehnuteľnosť, musíte to do 30 dní oznámiť na príslušnom tlačive správcovi dane. Správcom dane z nehnuteľností je mestský, alebo obecný úrad vo vašom meste. Kto kúpi v priebehu roka nehnuteľnosť a je do konca januára nasledujúceho roka zapísaný na LV, musí správcovi dane podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a to do 31. nasledujúceho roku. V prípade viacerých vlastníkov nadobudnutej nehnuteľnosti stačí, ak priznanie k dani z nehnuteľnosti podá jeden z nich. Priznanie k dani z nehnuteľnosti musí podať aj ten, kto si prenajal pozemok najmenej na 5 rokov a je zapísaný v katastri. Ten, kto vlastní nehnuteľnosť už viac rokov, nemusí nič posielať, mestský, alebo obecný úrad mu sám pošle šek na zaplatenie dane z nehnuteľnosti.


Prenájom nehnuteľnosťí
Ak prenajímate nehnuteľnosť a dosahujete ročný príjem z prenájmu viac ako 500 Eur, máte povinnosť prihlásiť nehnuteľnosť na daňovom úrade, kde vám pridelia DIČ. Tiež máte povinnosť platiť odvody do Zdravotnej poisťovne a to vo výške 14 % zo sumy prevyšujúcej 500 Eur. 500 Eur je nezdaniteľné minimum pri prenájme nehnuteľnosti a u príjmov z rôznych činností. Teda ak pracujete a prenajímate nehnuteľnosť, platíte odvody do Zdravotnej poisťovne dvakrát. Zákon stanovuje, že do 31. januára 2011 sa musíte prihlásiť do Zdravotnej poisťovne ako SZČO a stanoviť si výšku preddavkov.

Europa Reality, s. r. o., Jedľová 4, Bratislava 821 07, +421 907 592 856

Realitná kancelária je overeným partnerom www.TopReality.Sk